Referater, dagsordner, borgermøder og tidspunkt for næste møde

Ønsker du dato eller dagsorden for næste lokalrådsmøde, en dato for næste eventuelle borgermøde eller tidligere referater tilsendt, kontakt da Luis da Silva Martins på tlf.: 20602290 eller mail: luis@gunilslund.dk

Diverse offentlige aktiviteter i Virklund udover interne møder:

Tirsdag d. 12/3 blev der afholdt borgermøde i Virklund Fritidscenter. Se evt. nedenstående link for yderligere info udsendt før mødet.

https://silkeborg.dk/Kommunen/Hoeringer-og-afgoerelser/Aktuelle-hoeringer/Detailhandel-Virklund

* Lokalrådets høringssvar kan læses nederst på denne side.

Lørdag d. 16/3 blev der afholdt Social Walk kl. 10-11.30. Startende ved Virklund Fritidscenter.

Der er foreløbigt planer på tegnebrættet om et borgermøde i Virklund. Nærmere info om tidspunkt eller indhold, kan opnås ved kontakt, som anvist herover. Hertil kommer yderligere et borgermøde, som Silkeborg Kommune har oplyst vil blive afholdt i samarbejde med Virklund Lokalråd. Nærmere info kommer, når lokalrådet hører mere fra Silkeborg Kommune.

Herudover har lokalrådet jævnligt møder med nærdemokratiudvalget, Liga Syd, andre lokalråd, kommunale afdelinger i Silkeborg kommune, foreninger i Virklund mfl. Har du ideer eller andet relevant info du ønsker dialog omkring, så kontakt os endelig.

Vi har deltaget og deltager også i andre borgermøder i kommunen. Her er der ligeledes mulighed for at indgå dialog om emner, der måtte have interesse. Kontakt os endelig såfremt du ønsker at høre hvor vi deltager næste gang. Alternativt kan man altid indsende ideer og kommentarer via mail. Kontaktoplysninger findes under menupunktet Kontakt.

_______________________________________________________________________________________________

*

På vegne Virklund Lokalråd fremsendes høringssvar vedr. den fremtidige detailhandel i Virklund

 

Virklund/Marienlyst i dag:

Med den seneste udvikling i dagligvareforsyningen i Virklund, og med oplysningerne på Borgermødet fra tilbageværende dagligvarebutik om, at de også er økonomisk presset, er det konstaterbart, at den nuværende dagligvareforsyning ikke i tilstrækkeligt omfang lever op til Virklund-borgernes behov. Det er derfor alene på dette grundlag nærliggende med grundige overvejelser om, hvordan man kan sikre lokalområdet en fremtidssikret dagligvareforsyning. Samtidig er det nærliggende at se på trafikafviklingen i lokalområdet – i denne sammenhæng tænkes især på trafiksikkerheden omkring de(n) nuværende butik(er), idet der dog også skal tages højde for den planlagte boligudbygning i Virklund.

 

Nuværende struktur:

Der er i dag mulighed for placering af dagligvarebutikker i eksisterende bygninger på to adresser i Virklund: Virklundcentret, Virklundvej 5 (det tidligere Spar) og Virklundvej 32 (Dagli´Brugsen). Ingen af disse placeringer vurderes isoleret set attraktive, da butikkerne ikke ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, hvorved de ikke direkte fremstår som et alternativ til hinanden og ej heller kompletterer hinanden. Begge butikker vurderes at have en størrelse som gør, at de ikke kan tilbyde det brede sortiment som den moderne forbruger efterspørger. For så vidt angår Dagli´Brugsen er der ingen udvidelsesmulighed, hvorved dens eksistens på sigt vurderes presset, hvilket de gav udtryk for på borgermødet den 12. marts. Får så vidt angår en placering i Virklundcentret vurderes der umiddelbart at være en mindre, men formentlig ikke tilstrækkelig udvidelsesmulighed ved det eksisterende lokale, hvilket muligvis kunne gøre det attraktivt at for større dagligvarebutik at placere sig her.

 

Nuværende trafikbetjening af butikkerne ved vareleverancer:

Vareforsyningen til Virklundcentret fungerer ikke optimalt. Dels er tilkørselsforholdene ikke hensigtsmæssige, dels sker vareforsyningen ved at lastbiler skal bakke ind over cykelstien der går foran centret. Dertil kommer, at stort set samtlige lastbiler benytter byens nordlige tilkørsel (krydset Horsensvej, Virklundvej og Gunilshøjvej) og derfor bakker tværs over Virklundvej, hvilket stopper trafikken i byen, og derefter videre over cykelstien. Vareforsyningen til Dagli´Brugsen sker via Thorsø alle, og ligger som umiddelbar nabo til skolen. Det siger sig selv, at det absolut ikke er hensigtsmæssigt. For begge butikker gælder det, at de ikke er synlige og umiddelbart tilgængelige fra Horsensvej.

 

Virklund Lokalråd foreslå følgende:

Skal der ændres i dagligvareforsynings i Virklund er det afgørende, at der skabes mulighed for at etablere et område, hvor begge butikker ligger i umiddelbar nærhed af hinanden, så de har mulighed for at udnytte de konkurrencefordele der måtte være forretningerne imellem.

 

Lokalrådet har ingen præferencer for de i debatten nævnte muligheder. Dog finder vi det væsentligt, at man i beslutningsprocessen overvejer mulighederne under hensyntagen til de(n) mulige investor(es) ønsker.

 

Generelt opfodres der til at lave en helhedsplan, hvor de trafikale udfordringer de tunge trafikanter medfører reduceres, så der i væsentlig grad skabes bedre forhold for de bløde trafikanter, særligt de skolesøgende børn. Samtidig skal der arbejdes for en løsning, som binder Marienlyst, Virklund Øst og Virklund C (v. hallen og skolen) sammen, også her med fokus på de bløde trafikanter. Det vil sige, at der skal lægges stor vægt på et stisystem fra Virklund Øst mod Virklund C, ligesom trafiksikkerheden skal øges for de bløde trafikanter fra Marienlyst-området.

 

Det er af trafiksikkerhedsmæssige årsager afgørende, at der bliver tilkørselsmulighed fra Horsensvej uanset hvilken løsning der vælges. Dette vil i høj grad gavne trafikafviklingen samt højne trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, væsentligst de skolesøgende børn.

Samtidig sikrer man en langt bedre trafikafvikling både med hensyn til vareforsyning som kundetilstrømning. Man skal tilsikre øget synlighed fra hovedfærdselsåren Horsensvej og dermed medvirke til at øge kundetilstrømningen. Man skal dog ved planlægning af vejbetjeningen tage i betragtning, at området Virklund Øst er under omdannelse til et boligområde, hvorfor man, såfremt et nyt centerområde placeres dér, skal sikre adgang for bløde trafikanter til Virklund med en udbygning af stiforbindelser til Virklund uden om det eventuelle nye centerområde.

 

Lokalrådet peger på, at området hvor Dagli´Brugsen i dag er beliggende kan blive frigjort ved mulighed for en anden placering af dagligvareforsyningen, hvorved dels trafiksikkerheden for de skolesøgende børn forbedres væsentligt, dels skabes der mulighed for udvidelse af Virklund Skole, hvilket vurderes nødvendigt med den planlagte udbygning med store boligområder i Virklund, både Virklund Øst og det nye kvarter Virklund Vest – Hjorte-kvarteret.

 

Virklund Lokalråd vil opfordre til en ekstraordinær hurtig sagsbehandling, så vi kan få afklaret mulighederne og skabt de tiltrængte lokale indkøbsmuligheder.